Kritické myslenie a diskusia- workshop Komenského inšitútu

Workshop v termíne 6. - 9. apríla je určený pre učiteľov Komenského inštitútu, ktorí sa prídu podporiť v  schopnosti kriticky myslieť a prečo je dôležité túto schopnosť rozvíjať aj v škole. Budú sa venovať rozvíjaniu prvkov kritického myslenia potrebných na kritické čítanie, písanie a argumentáciu. Prakticky si vyskúšajú stratégie a metódy, ktoré vedú k rozvoju zručností kritického myslenia. Ukážky budú pripravené s využitím rôznych predmetových zameraní a typov textov, tak aby ich mohli aplikovať učitelia všetkých predmetov.

Workshop bude vychádzať z pojatia kritického myslenia podľa Stephena Brookfielda a z konceptu programu RWCT (Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu). Vzhľadom k šírke témy sa zameriame len na istú časť zručností kritického myslenia, predovšetkým na zručnosti potrebné na porozumenie textu, kladenie otázok a argumentáciu.

Konkrétna náplň workshopu bude upravená podľa potrieb prihlásených učiteľov. Výstupom workshopu bude vlastný návrh a príprava konkrétnych prvkov, ktoré pomôžu rozvoju kritického myslenia vo výuke.

Lektor

PETRA ŠIMONOVÁ -  Je certifikovanou lektorkou programu RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking). Profesionálne sa venuje tiež environmentálnej výchove, hlavne metodickej podpore a vzdelávaniu pedagógov v programe Ekoškola. V environmentálnej výchove pracuje od roku 2002, od roku 2005 je zamestnaná vo vzdelávacom centre TEREZA. Podieľala sa na tvorbe výukových materiálov a učebníc pre nakladateľstvá Portál a Fraus.

Kurzy zamarené na rozvoj kritického myslenia lektoruje od roku 2008. Viedla základné kurzy Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu (napr. pre zborovňu ZŠ Jílová pri Prahe), rovnako ako špecializované kurzy (Život je boj o suroviny alebo Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu v environmentálnej výchove).

Zaujíma ju prepájanie kritického myslenia s environmentálnou výchovou, konkrétne napr. problematika kladenia otázok. Baví ju byť v osobnom kontakte s učiteľmi a žiakmi.

Workshop je len pre účastníkov Komenského inštitútu.